Хто є хто в судах. Структура апарату суду та повноваження працівників

Будь-який міський/районний/районний у місті суд складається з таких працівників:

 • Голови суду, його заступника. Суддів.
 • Аппарат суду: (Керівника апарату суду, його заступника; Консультанти суду, головний спеціаліст, діловоди; Служба судових розпорядників; Архів суду; Канцелярій суду ( загальної, кримінальної, цивільної та з адміністративних порушень).

Організаційна структура апарату суду, та повноваження працівників суду:

1. Керівник апарату суду.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • здійснення  безпосереднього керівництва апаратом суду;
 • вживання заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, вживання заходів організаційного характеру для створення безпечних та належних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді;
 • здійснення організаційного забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду;
 • забезпечення функціонування автоматизованної системи документообігу  суду;
 • організація ведення діловодства в суді;
 • вживання організаційних заходів щодо підготовки проведення зборів суддів та оперативних нарад, ведення протоколів нарад у голови суду;
 • розподілення кореспонденції, яка надходить до суду;
 • організація роботи зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації;
 • здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
 • складання планів роботи суду та погодження їх з головою суду, організація контролю за їх виконанням;
 • організація розробки службових розпоряджень, інструкцій;
 • організація роботи з кадрами апарату суду, здійснення контролю за станом цієї роботи;
 • призначення на посаду та звільнення з посади працівників апарату суду, застосування до них заохочень та накладення дисциплінарних стягнень та ніше.

2. Заступник керівника апарату суду.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • забезпечення трудової дисципліни, виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, їх взаємодію у вирішенні завдань покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду
 • здійснення методичного керівництва проведення конкурсного відбору на посади державних службовців організація роботи  з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, складання плану підвищення кваліфікації працівників апарату суду на поточний рік;
 • здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
 • підготовка проектів розпоряджень голови суду та керівника апарату суду;
 • проведення навчання з працівниками канцелярії суду;
 • виконання обов’язків з забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря);
 • контролює здійснення постійного оновлення інформації на офіційному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України»  та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;
 • бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;
 • координує присутність представників ЗМІ на судових процесах
 • підготовка відповідей на звернення громадян та розгляд запитів на інформацію;
 • збирання пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, узагальнення їх;
 • очолює конкурсну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату суду та інше.

3. Старший секретар суду.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • організація та забезпечення належної роботи канцелярій суду;
 • розподіл обов’язків між працівниками канцелярій суду, контроль виконання ними функціональних обов’язків;
 • організація прийому канцеляріями суду, контроль ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ;
 • контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання;
 • забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів;
 • контроль за здійсненням обліку і забезпечення зберігання речових доказів у суді;
 • контроль за своєчасністю складання та подання всіх форм звітності територіальному управлінню Державної судової адміністрації України;
 • організація   та   здійснення   підготовки    статистичних    таблиць;
 • ведення первинного обліку інвентарю, матеріалів, друкованої продукції, оргтехніки, меблів, відповідальна за їх видачу, збереження та своєчасне списання та інше.

4. Консультанти суду.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • здійснення  систематизації  законодавства та  судової практики, рішень    Конституційного    Суду    України,    облік    та    зберігання    актів законодавства та судової практики, періодичної літератури;
 • здійснює ведення контрольних кодексів;
 • проведення аналізу надходження та розгляду звернення громадян, складання звіту та подання до територіального управління у встановлені строки;
 • проведення аналізу обліково-статистичної роботи суду;
 • проведення аналізів на виконання плану Апеляційного Суду Області, Административного Апелляционного Суда, та ін.;
 • зібрання та узагальнення інформації по цивільним, кримінальним та справам про адміністративні правопорушення, провадження по яким зупинено, по цивільним та кримінальним справам (провадженням), які перебувають в провадженні суду понад 6 місяців, рік, два роки, направлення довідок до апеляційного суду області;
 • виконання постанов колегій ТУДСА України у області;
 • здійснення видачу подання на повернення помилково сплаченого судового збору;
 • надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;
 • обмін офіційними електронними документами;
 • організація роботи з документами з грифом «Для службового користування», ведення журналу обліку документів з грифом «Для службового користування» — за відсутності відповідальної особи – заступника керівника апарату суду;
 • за дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них та інше.

А також:

 • підготовка проектів наказів з основної діяльності, з особового складу, з адміністративно-господарських питань, про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, про надання відпусток, з інших кадрових питань;
 • здійснення реєстрації наказів та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 • підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду;
 • здійснення оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування  заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду;
 • збір інформації та складання графіку відпусток суддів та працівників суду, контролює його виконання;
 • проведення роботи з обліку, зберігання та оформлення особових справ  та трудових книжок суддів та працівників суду;
 • облік стажу роботи суддям та працівникам апарату суду , що дає право на надбавку за вислугу років, здійснення контролю за встановленням надбавок, та наданням відпусток відповідної тривалості, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок;
 • підготовка матеріалів для заохочення працівників суду, ведення обліку;
 • оформлення листків непрацездатності, та засідань комісії  суду із соціального страхування;
 • контроль виконання планів  підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду та інше.

5. Канцелярія з кримінальних справ.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • первинне ведення обліково-статистичних карток на кримінальні справи  та кримінальні провадження при реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;
 • звернення до виконання вироків щодо передання особи на поруки;
 • складання статистичних річних та піврічних звітів за формами;
 • здійснення підготовки та передача до архіву суду кримінальних справ та кримінальних проваджень та іншої документації канцелярії за минулий рік;
 • здійснення прийому громадян, видача судових рішень та інших документів у кримінальних справах та кримінальних провадженнях, відповідальна за листування з громадянами та юридичними особами за даним напрямом та інше.

6. Канцелярія з цивільних та адміністративних справ.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • первинне ведення обліково – статистичних карток на цивільні справи при їх реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;
 • внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;
 • видача цивільних справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку;
 • приймання вхідної кореспонденції, яка стосується канцелярії з цивільних справ;
 • підготовка та передача до архіву закінчених провадженням справ, журналів, номенклатурних справ, обліково – статистичних карток, алфавітних показників зі справ позивного, окремого, наказного провадження;
 • складання статистичних звітів за формами за півріччя та рік;
 • здійснення підготовку виконавчих документів, здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби та інше.

7. Канцелярія зі справ про адміністративні правопорушення.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • приймання, реєстрація, автоматичний розподіл у комп’ютерній програмі «Діловодство-3» справ про адміністративні правопорушення;
 • внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;
 • звернення до виконання постав у  справах про адміністративні правопорушення, одержання повідомлень про їх виконання та забезпечення своєчасного приєднання їх до справ про адміністративні правопорушення;
 • здійснення обліку виконавчих документів;
 • приймання вхідної кореспонденції, яка стосується адміністративної  канцелярії суду;
 • складання статистичного річного та піврічного звіту за формою;
 • здійснення підготовки та передача до архіву суду справ про адміністративні правопорушення та іншої документації канцелярії  за минулий рік та інше.

8. Головний спеціаліст.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • організація впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення  відповідного моніторингу;
 • організація проведення робот щодо інсталяції програмного забезпечення;
 • надання консультативну допомогу суддям i працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання i програмного забезпечення;
 • забезпечує моніторинг, введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі та інше.

9. Архів суду, архіваріус.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву суду;
 • прийом на зберігання від працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством;
 • участь у розробленні номенклатури справ;
 • готує зведені описи справ постійного, тривалого  і тимчасового термінів зберігання, акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;
 • ведення прийому громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку;
 • приєднує до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документи, що підтверджують виконання судових рішень;
 • вилучає справи та документи для знищення, строк зберігання яких відповідно до Переліків закінчився;
 • виконує обов’язки архіваріуса електронного архіву (відповідно до Інструкції по фіксації процесу технічними засобами «Оберіг» ті інше.

10. Служба судових розпорядників.
Основні повноваження, завдання та функції:

 • здійснення перевірки та забезпечення готовності залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідь про їх готовність головуючому;
 • з’ясування своєчасності направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою, повідомлення голові суду, головуючому про можливу затримку їх доставки;
 • оголошення про вхід і вихід суду та пропонування всім присутнім встати;
 • забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
 • виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства;
 • за вказівкою головуючого під час судового засідання приймати від учасників процесу документи та інші матеріали і передавати до суду;
 • вжиття заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
 • звертатись до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;
 • забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб та інше.

 

Інформація взята з відкритих джерел офіційних сайтів судів з сайту судової влади України.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую! Если Вам прямо сейчас нужен адвокат - позвоните! На вкладке «Новости» есть советы адвоката, образцы документов! Только полезная информация! Все самое необходимое для защиты Ваших прав собрано на этом сайте! Сайт создан для Вашего комфорта! Чтобы не потерять сайт, следить за новостями - подпишитесь на мои паблики, ко мне в друзья :)

Новости на Email
Twitter
Google+
Google+
http://www.shestakov.in.ua/struktura_apparata_suda_ta_povnovagennya
Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
YouTube