Судовий виклик, Привід у кримінальному процесі

Які існують способи виклику особи у кримінальному провадженні?

Під час досудового розслідування чи під час судового провадження особа може бути викликана для допиту чи участі у іншій слідчій дії, а також у інших процесуальних діях.

Під час досудового розслідування — виклик здійснюється слідчим, прокурором (ст.133 КПК України), слідчим суддею (ст.134 КПК України).

Підозрюваний, потерпілий, свідок або інший учасник кримінального провадження можуть бути викликані слідчим або прокурором у випадках встановлених КПК України для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Під час судового провадження виклик здійснюється судом (ст.134 КПК України). Суд має право за власною ініціативою або за клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника здійснити судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою.

Особа викликається шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, а також за допомогою смс повідомлення та оголошення. ( ч.1 ст. 135 КПК України)

Виклик повісткою. Який зміст повістки? Як зрозуміти, що повістка оформлена вірно?

У повістці про виклик повинно бути зазначено:

1) Прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик;

2) Найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку;

3) Ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;

4) Найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;

5) Процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа;

6) Час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;

7) Процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;

8) Наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу;

9) Передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення;

10) Підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик. (ст 137 КПК України)

Ким вручається повістка?

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв’язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду. (ч.6 ст. 135 КПК України).

Підтвердження отримання особою повістки:

Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки. В тому числі розпис на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки та будь-які інші дані які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. (ч.1 ст. 136 КПК України).

За скільки діб до дати явки повинні вручити повістку?

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли особа має прибути за викликом. (ч.8 ст.135 КПК України)

Як викликається неповнолітня особа?

Повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. Інший порядок вручення повістки допускається лише у випадку, якщо це обумовлюється обставинами кримінального провадження. (ч.4 ст.135 КПК України).

Як викликається особа, яка проживає за кордоном?

Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого — за допомогою дипломатичного (консульського) представництва. (ч.7 ст.135 КПК України)

В яких випадках використовуеться виклик на адресу електронної пошти?

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.(ч.2 ст. 136 КПК України)

В яких випадках використовуеться виклик телефоном, телеграмою або факсимільним зв’язком (факсом)?

У ч.1 ст.135 КПК України передбачено виклик телефоном (телефонним дзвінком) або телеграмою, або факсимільним зв’язком (факсом). Проте, порядок її вручення, та інші особливості — КПК України не регулює.

В яких випадках використовуеться виклик електронною повісткою (смс-повідомлення по телефону), або телефонограмою?

У Розділі ІІ Глава 11 КПК України не передбачено виклик електронною повісткою (смс-повідомлення по телефону), або телефонограмою.

Зазначений порядок виклику суди заїмстовали з ЦПК України — ч.9 та ч.13 ст.128 ЦПК України. Проте, застосування зазначеної аналогії норм ЦПК України у КПК України — є неприпустимим.

Особи які можуть викликатися:

Повістка може направлятися до підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, цивільного відповідача, захисника або будь-якої іншої особи участь якої є обов’язковою.

Підозрюваний — особа якій повідомлено про підозру, особа яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинувачений — особа обвинувальний акт щодо якої переданий до суду.

Потерпілий — фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, або юридична особа, якій внаслідок кримінального правопорушення завдано майнової шкоди.

Свідок — фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Цивільний відповідач — фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями чи бездіяльністю підозрюваного, обвинуваченого.

Захисник — адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

Які можуть бути поважні причини неприбуття особи на виклик?

1.Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання особи під вартою або відбування покарання;

2) обмеження свободи пересування особи внаслідок дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили наприклад (епідемії, військові події, стихійні лиха та подібні обставини)

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик ;

8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. (ст.138 КПК України)

Які наслідки неприбуття на виклик без поважних причин?

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи або інша особа, яка була у встановленому цим Кодексом порядку викликана ( зокрема є наявність підтвердженого отримання повістки особою, що викликається, або підтверджено ознайомлення особи зі змістом повістки в інший спосіб) не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, на неї накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.

4. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. (ст.139 КПК України)

В якому випадку до особи може бути застосований привід?

Якщо особа, яка була викликана у порядку встановленому КПК України не з’явилася без поважних причин або не повідомила про своє неприбуття заздалегідь на неї накладається грошове стягнення. У випадку підозрюваного, обвинуваченого, свідка у разі ухилення може бути застосований привід.

Привід — примусове супроводження особи до якої він застосовується, особою яка здійснює ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Ким приймається рішення про привід?

Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування — слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження — судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. (ч.2 ст.140 КПК України)

До кого може бути застосований привід?

Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу. (ч.3 ст.140 КПК України)

Якщо ви отримали повістку про виклик до суду або потребуєте термінової правової допомоги ви можете звернутися за подальшою юридичною консультацією до адвоката Шестакова Вадима Івановича за телефоном +38 (097) 750-17-20

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую!Понравилась «Новость» - нажмите "Поделится" у себя на страничке!а также нажмите "Подписаться" ко мне в друзья :)

Новости на Email
YouTube
YouTube
Instagram
Call Now ButtonПозвонить адвокату