Організаційна структура апарату суду, та повноваження працівників суду

Організаційна структура апарату суду, та повноваження працівників суду

Будь-який міський/районний/районний у місті суд складається з таких працівників:👩🏼‍⚖️👨🏻‍⚖️
▪️Голови суду, його заступника, а також суддів, що мають повноваження здійснювати правосуддя.
▪️Керівника апарату суду, його заступника.
▪️Консультанти суду, головний спеціаліст, діловоди;
▪️Служба судових розпорядників;
▪️Архів;
▪️Канцелярій суду ( загальної, кримінальної, цивільної та з адміністративних порушень).

 1. Керівник апарату суду.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️здійснення безпосереднього керівництва апаратом суду;
  ▪️вживання заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, вживання заходів організаційного характеру для створення безпечних та належних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді;
  ▪️здійснення організаційного забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду;
  ▪️забезпечення функціонування автоматизованної системи документообігу суду;
  ▪️організація ведення діловодства в суді;
  ▪️вживання організаційних заходів щодо підготовки проведення зборів суддів та оперативних нарад, ведення протоколів нарад у голови суду;
  ▪️розподілення кореспонденції, яка надходить до суду;
  ▪️організація роботи зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації;
  ▪️здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
  ▪️складання планів роботи суду та погодження їх з головою суду, організація контролю за їх виконанням;
  ▪️організація розробки службових розпоряджень, інструкцій;
  ▪️організація роботи з кадрами апарату суду, здійснення контролю за станом цієї роботи;
  ▪️призначення на посаду та звільнення з посади працівників апарату суду, застосування до них заохочень та накладення дисциплінарних стягнень та ніше.
 2. Заступник керівника апарату суду.
  Основні повноваження, завдання та функції: 👨🏻‍⚖️👩🏼‍⚖️
  ▪️забезпечення трудової дисципліни, виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, їх взаємодію у вирішенні завдань покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду
  ▪️здійснення методичного керівництва проведення конкурсного відбору на посади державних службовців організація роботи з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, складання плану підвищення кваліфікації працівників апарату суду на поточний рік;
  ▪️здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
  ▪️підготовка проектів розпоряджень голови суду та керівника апарату суду;
  ▪️проведення навчання з працівниками канцелярії суду;
  ▪️виконання обов’язків з забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря);
  ▪️контролює здійснення постійного оновлення інформації на офіційному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України» та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;
  ▪️бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;
  ▪️координує присутність представників ЗМІ на судових процесах
  ▪️підготовка відповідей на звернення громадян та розгляд запитів на інформацію;
  ▪️збирання пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, узагальнення їх;
  ▪️очолює конкурсну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату суду та інше.
 3. Старший секретар суду.👩🏼‍💻👨🏻‍💻
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️організація та забезпечення належної роботи канцелярій суду;
  ▪️розподіл обов’язків між працівниками канцелярій суду, контроль виконання ними функціональних обов’язків;
  ▪️організація прийому канцеляріями суду, контроль ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ;
  ▪️контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання;
  ▪️забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів;
  ▪️контроль за здійсненням обліку і забезпечення зберігання речових доказів у суді;
  ▪️контроль за своєчасністю складання та подання всіх форм звітності територіальному управлінню Державної судової адміністрації України;
  ▪️організація та здійснення підготовки статистичних таблиць;
  ▪️ведення первинного обліку інвентарю, матеріалів, друкованої продукції, оргтехніки, меблів, відповідальна за їх видачу, збереження та своєчасне списання та інше.
 4. Консультанти суду.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️здійснення систематизації законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики, періодичної літератури;
  ▪️здійснює ведення контрольних кодексів;✅
  ▪️проведення аналізу надходження та розгляду звернення громадян, складання звіту та подання до територіального управління у встановлені строки;✅
  ▪️проведення аналізу обліково-статистичної роботи суду;✅
  ▪️проведення аналізів на виконання плану АСХО, ХААС та ін.;✅
  ▪️зібрання та узагальнення інформації по цивільним, кримінальним та справам про адміністративні правопорушення, провадження по яким зупинено, по цивільним та кримінальним справам (провадженням), які перебувають в провадженні суду понад 6 місяців, рік, два роки, направлення довідок до апеляційного суду області;✅
  ▪️виконання постанов колегій ТУДСА України у області;✅
  ▪️здійснення видачу подання на повернення помилково сплаченого судового збору;✅
  ▪️надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;✅
  ▪️обмін офіційними електронними документами;✅
  ▪️організація роботи з документами з грифом «Для службового користування», ведення журналу обліку документів з грифом «Для службового користування» — за відсутності відповідальної особи – заступника керівника апарату суду;✅
  ▪️за дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них та інше.
  А також: ✅
  ▪️підготовка проектів наказів з основної діяльності, з особового складу, з адміністративно-господарських питань, про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, про надання відпусток, з інших кадрових питань;✅
  ▪️здійснення реєстрації наказів та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;✅
  ▪️підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду;✅
  ▪️здійснення оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду;✅
  ▪️збір інформації та складання графіку відпусток суддів та працівників суду, контролює його виконання;✅
  ▪️проведення роботи з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів та працівників суду;✅
  ▪️облік стажу роботи суддям та працівникам апарату суду , що дає право на надбавку за вислугу років, здійснення контролю за встановленням надбавок, та наданням відпусток відповідної тривалості, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок;✅
  ▪️підготовка матеріалів для заохочення працівників суду, ведення обліку;✅
  ▪️оформлення листків непрацездатності, та засідань комісії суду із соціального страхування;✅
  ▪️контроль виконання планів підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду та інше.✅
 5. Канцелярія з кримінальних справ.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️первинне ведення обліково-статистичних карток на кримінальні справи та кримінальні провадження при реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;
  ▪️звернення до виконання вироків щодо передання особи на поруки;
  ▪️складання статистичних річних та піврічних звітів за формами;
  ▪️здійснення підготовки та передача до архіву суду кримінальних справ та кримінальних проваджень та іншої документації канцелярії за минулий рік;
  ▪️здійснення прийому громадян, видача судових рішень та інших документів у кримінальних справах та кримінальних провадженнях, відповідальна за листування з громадянами та юридичними особами за даним напрямом та інше.
 6. Канцелярія з цивільних та адміністративних справ.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️первинне ведення обліково – статистичних карток на цивільні справи при їх реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;
  ▪️внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;
  ▪️видача цивільних справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку;
  ▪️приймання вхідної кореспонденції, яка стосується канцелярії з цивільних справ;
  ▪️підготовка та передача до архіву закінчених провадженням справ, журналів, номенклатурних справ, обліково – статистичних карток, алфавітних показників зі справ позивного, окремого, наказного провадження;
  ▪️складання статистичних звітів за формами за півріччя та рік;
  ▪️здійснення підготовку виконавчих документів, здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби та інше.
 7. Канцелярія зі справ про адміністративні правопорушення.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️приймання, реєстрація, автоматичний розподіл у комп’ютерній програмі «Діловодство-3» справ про адміністративні правопорушення;
  ▪️внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;
  ▪️звернення до виконання постав у справах про адміністративні правопорушення, одержання повідомлень про їх виконання та забезпечення своєчасного приєднання їх до справ про адміністративні правопорушення;
  ▪️здійснення обліку виконавчих документів;
  ▪️приймання вхідної кореспонденції, яка стосується адміністративної канцелярії суду;
  ▪️складання статистичного річного та піврічного звіту за формою;
  ▪️здійснення підготовки та передача до архіву суду справ про адміністративні правопорушення та іншої документації канцелярії за минулий рік та інше.
  8.Головний спеціаліст.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️організація впровадження роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу;
  ▪️організація проведення робот щодо інсталяції програмного забезпечення;
  ▪️надання консультативну допомогу суддям i працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання i програмного забезпечення;🖥🖨
  ▪️забезпечує моніторинг, 🖥введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі та інше.
 8. 9.Архів.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву суду;
  ▪️прийом на зберігання від працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством;
  ▪️участь у розробленні номенклатури справ;
  ▪️готує зведені описи справ постійного, тривалого і тимчасового термінів зберігання, акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;
  ▪️ведення прийому громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку;
  ▪️приєднує до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документи, що підтверджують виконання судових рішень;
  ▪️вилучає справи та документи для знищення, строк зберігання яких відповідно до Переліків закінчився;
  ▪️виконує обов’язки архіваріуса електронного архіву (відповідно до Інструкції по фіксації процесу технічними засобами «Оберіг» ті інше.
  10. Служба судових розпорядників.
  Основні повноваження, завдання та функції:
  ▪️здійснення перевірки та забезпечення готовності залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідь про їх готовність головуючому;
  ▪️з’ясування своєчасності направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою, повідомлення голові суду, головуючому про можливу затримку їх доставки;
  ▪️оголошення про вхід і вихід суду та пропонування всім присутнім встати;
  ▪️забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
  ▪️виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства;
  ▪️за вказівкою головуючого під час судового засідання приймати від учасників процесу документи та інші матеріали і передавати до суду;
  ▪️вжиття заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
  ▪️звертатись до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;
  ▪️забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб та інше.

Зв`язатись з адвокатом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую!Понравилась «Новость» - нажмите "Поделится" у себя на страничке!а также нажмите "Подписаться" ко мне в друзья :)

Новости на Email
YouTube
YouTube
Instagram
Call Now ButtonПозвонить адвокату